Ylivieskan Jääkarhut ry yhdistyssäännöt


1 § Yhdistyksen nimi on Ylivieskan Jääkarhut ry ja sen kotipaikka on Ylivieska. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.


2 § Seuran tilikausi alkaa toukokuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan huhtikuun 30. päivänä. Johtokunnan on luovutettava tilit tarkistettavaksi heinäkuun loppuun mennessä ja ne on palautettava tarkastuslausunnolla varustettuna elokuun 15. päivään mennessä.


3 § Seuran nimen kirjoittavat seuran johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai toinen heistä yhdessä toisen johtokunnan jäsenen tai muun johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa.


4 § Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että se tarjoaa kaikille halukkaille mahdollisuuden harrastaa jääkiekkoa edullisesti, upeissa puitteissa ja innostavassa sekä kannustavassa ilmapiirissä. Tavoitteena on kehittää jokaisen osallisen henkisiä ja fyysisiä voimavaroja ja synnyttää läpi elämän kestävä liikunnan kipinä.


5 § Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1. Tarjoamalla jäsenilleen
- kilpailutoimintaa
- koulutustoimintaa
- valmennus- ja harjoitustoimintaa
- nuorisotoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- valistus- ja kasvatustoimintaa
- kuntoliikuntaa sekä
- muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.


2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota, sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.


3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.


6 § Toimintansa tukemiseksi seura voi kantaa jäsen- ja kannatusjäsenmaksuja, järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitusja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä. Seura voi myydä mainospaikkoja järjestämiinsä urheilutilaisuuksiin ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Seura voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.


7 § Seura on Suomen Jääkiekkoliiton jäsen. Seura noudattaa Suomen Jääkiekkoliiton sääntöjä ja määräyksiä.


8 § Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Jääkiekkoliiton sääntöjä ja päätöksiä. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.


9 § Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa varsinaisen kokouksen valitsema johtokunta, johon valitaan vuodeksi kerrallaan 4-6 jäsentä. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
Johtokunnan puheenjohtajan valitsee jäsenten keskuudesta yhdistyskokous. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja, ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.


Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat jaostot ja toimikunnat suorittamaan niille määrättyjä johtokunnan valtuuttamia tehtäviä.
5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata Suomen Jääkiekkoliiton sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
7. Vastata kokouksen antamista velvoitteista.
8. Pitää jäsenluetteloa.
9. Hoitaa seuran taloutta ja laatia vuotuinen talousarvio.
10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12. Tarvittaessa valita sekä erottaa seuraan palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä.
14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
15. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettaviksi vuosittain viimeistään heinäkuun loppuun mennessä.


10 § Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan sekä nimettyjen pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava ja allekirjoitettava. Johtokunnan, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.


11 § Seura pitää vuosittain yhden yhdistyskokouksen syyskuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajankohdan määrää johtokunta. Kutsu yhdistyskokoukseen tai ylimääräiseen yhdistyskokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyskokousta seuran internet-kotisivulla, Ylivieskan jäähallin ilmoitustaululla sekä lähetettävä sähköpostitse jäsenrekisterissä tiedossa oleviin sähköpostiosoitteisiin. Asioista, jotka seuran jäsenet haluavat varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Yhdistyskokoukseen osallistuminen ja siellä äänivallan käyttäminen on sallittua myös etänä tietoliikenneyhteyden kautta. Kokouskutsussa on mainittava etänä osallistumisen mahdollisuus ja määriteltävä käytettävän tietoliikenneyhteyden muoto.

12 § Yhdistyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
6. Vahvistetaan kuluvan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
7. Määrätään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruudet.
8. Valitaan johtokuntaan 4-6 jäsentä sekä valitaan heidän keskuudestaan johtokunnan puheenjohtaja.

9. Valitaan edustajat Suomen Jääkiekkoliiton ja sen piirijärjestön kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseen edellä mainittuihin kokouksiin.
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja kuluvan kauden tilien ja hallinnon tarkastamista varten.
11. Päätetään seuran jäsenmaksujen suuruudesta varsinaisille- ja kannattajajäsenille (henkilö ja yhteisö).
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13 § Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
14 § Seuran kaikissa kokouksissa jokaisella viimeistään kokousta edeltävänä päivänä jäsenmaksunsa maksaneella, johtokunnan hyväksymällä, viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella henkilöjäsenellä, on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole kokouksissa äänivaltaa. Valtakirjalla ei saa äänestää.
15 § Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous.
16 § Seuran purkautuessa sen varat on käytettävä seuran tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkautumisesta päättäneen kokouksen päätösten mukaisesti.
17 § Muutoin noudatetaan yhdistyksestä annettua lakia.


Ylivieskan Jääkarhut ry johtokunta kokouksessaan 23.9.2020

Ylivieskan Jääkarhut ry

www.ylivieskanjaakarhut.fi


Seuran sähköposti

yjk@ylivieskanjaakarhut.fi